obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Krajský úřad v Liberci přezkoumal postup Městského úřadu v TanvalduAktuality:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal rozhodnutí ve věci přezkumného řízení Koordinovaného závazného stanoviska (KZS) k projektu geotermálních vrtů u Městského úřadu v Tanvaldu. Přezkumné řízení provedl Krajský úřad na podnět občanského sdružení Tanvald 21.

 

Entergeo vždy postupuje podle platných předpisů a plní veškeré povinnosti požadované zákony a příslušnými vyhláškami. Tak postupovalo i v případě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska.

 

Státní správa věnuje pečlivou pozornost podnětům od občanů a občanských sdružení. Tak tomu bylo i v případě podnětu o.s. Tanvald 21, přestože jeho obsah je v rozporu s deklarací cílů tohoto sdružení.

V rozhodnutí Krajský úřad uvádí:  

 

„K podnětu občanského sdružení je třeba konstatovat, že ačkoliv je v jeho úvodu deklarováno, že občanské sdružení má mj. v náplni a cílech své činnosti ochranu přírody a krajiny, obsah podnětu o tom nesvědčí, resp. není v něm ani zmínka o tom, v čem je spatřován rozpor KZS se zájmy ochrany přírody a krajiny, resp. podnět občanského sdružení se týká povětšinou otázek souvisejících s procesem vydání předmětného KZS."


Krajský úřad přistoupil k podnětu s velkou důkladností:

 

 „Krajský úřad Libereckého kraje (OŽPZ) kromě vlastního přezkoumávání na svých úsecích (tj. na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, odpadového hospodářství a na úseku vodoprávním) předložil toto stanovisko k přezkoumání i dalším odborům Krajského úřadu Libereckého kraje, kterých se stanovisko v jednotlivých částech týká, tj. odboru dopravy, kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru územního plánování a stavebního řádu."


Krajský úřad došel k závěru, že pět částí stanoviska bylo v pořádku,

pouze v jedné došlo k pochybení, a to k použití nesprávného paragrafu, což je třeba napravit:

 

„Z obsahu napadeného závazného stanoviska vyplývá, že bylo uděleno dle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona. K předmětnému záměru je však nutný souhlas dle § 17 odst. 1 vodního zákona. Souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona ve formě závazného stanoviska je speciálním institutem k závaznému stanovisku podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, které se nevydává v případě, je-li nutné vydat souhlas podle § 17 vodního zákona."


Tato skutečnost však nemá vliv na právní účinnost ostatních částí:

 

„... OŽPZ uvádí, že pokud je v přezkumném řízení zrušena oddělitelná část KZS, což je právě tento případ a ve zbytku zůstanou právní účinky KZS zachovány, vydá příslušný správní orgán, tj. v daném případě to bude vodoprávní úřad Tanvald, závazné stanovisko na základě zvláštního zákona pouze v této konkrétní věci..."


Krajský úřad se tak postavil za (s jedinou výjimkou) správný postup Městského úřadu v Tanvaldu.

Skutečnost, že činnost úřadů státní správy je profesionální a v souladu se všemi platnými zákony a vyhláškami, je dobrou zprávou pro všechny občany.

 

Plný text rozhodnutí Krajského úřadu je k nahlédnutí zde: (Na webu o.s. Tanvald 21 zatím, zřejmě nedopatřením, není. Jedná se o veřejně přístupný dokument, lze jej volně sdílet.)