obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Ministerstvo zemědělství rozhodlo o odvolání spolku Tanvald 21. stoletíAktuality:

Odvolatel uvedl tyto námitky odvolání:

 

1. spolek je přesvědčen, že projektovou dokumentaci by měl vypracovat báňskýprojektant ve spolupráci s autorizovaným hydrogeologem,

2. odbor stavební úřad a životní prostředí nebyl oprávněn vydat koordinované závaznéstanovisko pouze koordinované stanovisko. Předmětné koordinované závaznéstanovisko trpí zásadní vadou - bylo vydáno osobou neoprávněnou,

3. stanoviska byla vydána bez doložení zákonem předepsaných podkladů - nebylapředložena úplná projektová dokumentace,

4. správní úřad určil účastníka řízení společnost ENTERGEO, SE, se sídlemPodnikatelská 267, 190 11 Praha 9-Běchovice. Z KZS tato skutečnost nevyplývá,.

 

Ministerstvo uvádí:

 

Námitky odvolatelů 1. a 3. jsou předčasné a nepříslušné. Odvolatel je může uplatnitv řízení o umístění stavby nebo v řízení o vydání stavebního povolení, nikoliv jako námitkuproti vydaným stanoviskům.

 

K námitce odvolání 2., námitka osoby neoprávněné vydat koordinované závazné stanovisko: Námitka osoby neoprávněné je nepřípustnou zavádějící polemikou odvolatele, který
nerozlišuje již ustálené postupy a domnívá se, že ke každé jednotlivé části správní činnosti
členěné podle jednotlivých pojmů má být speciální zmocnění.

 

K námitce odvolání 4., námitka určení účastníka, že krajský úřad správně z žádosti, která je
součástí spisu, v přezkumném rozhodnutí účastníka řízení uvedl.

 

Celý text rozhodnutí najdete v příloze: