obr4share

Výstavba geotermální elektrárny

 

Výstavbě geotermální elektrárny předchází rozsáhlý geologický průzkum, jehož cílem je získat představu o stavbě podzemí, aby bylo možné vybrat nejvhodnější místo pro vlastní vrt. Po vyřízení administrativních procesů, jejichž součástí je studie vlivu na životní prostředí, schválení báňským úřadem i mnoha dalšími institucemi, je možné zahájit vrtné práce.

 

Vrty se dělají tři, dva jsou určeny ke vhánění vody do podzemního tepelného výměníku, jeden pro čerpání ohřáté vody na povrch. Vrt má v průměru asi 30 cm, tedy je užší než běžná studna, přesto vrtné práce podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a neustálé kontrole. Samotné budování hlubinných vrtů je i při kilometrových hloubkách a při veškeré výjimečnosti použitých technologií pro specializované firmy z oblasti těžby nerostů a naftařského průmyslu víceméně rutinní záležitostí.

 

Po vybudování podzemního tepelného výměníku, jakmile jsou známy jeho parametry, přistupuje se k výrobě turbíny. Ta je poháněna zvláštním médiem ohřátým získanou energií prostřednictvím nadzemního tepelného výměníku.

 

Životnost geotermální elektrárny se odhaduje - podle parametrů hlubinného vrtu - na 20 - 30 let. Po této době je však možné nadále využívat získanou geotermální energii k vytápění, a to po řádově mnohem delší dobu.

 

Co je geotermální energie

Entergeo | Geotermální energie

Klikněte a prohlédněte si větší verzi

Geotermální energie vzniká uvnitř planety Země. Jedním z jejích přirozených projevů jsou přírodní úkazy jako například vyvěrání gejzírů, horkých pramenů nebo par, jejichž existence je důsledkem fyzikálních a chemických vlastností a reakcí uvnitř Země. Jedná se o energii, kterou Země částečně dostala do vínku již při svém vzniku, částečně vzniká přirozeným vývojem a rozpadem minerálů. Geotermální energie je nejstarší energií na naší planetě a její nedílnou součástí.

 

Výhody geotermální energie

 

Hlavní výhodou tohoto zdroje energie je fakt, že při získávání geotermální energie nedochází k poškozování životního prostředí - v souvislosti s využíváním geotermální energie nezůstává žádná negativní ekologická stopa. Díky dlouhodobější nevyčerpatelnosti tohoto zdroje odpadá také např. závislost na dodávkách paliva do elektrárny. Navíc ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji nabízí stabilní a stálý výkon za téměř bezobslužného provozu. Tyto výhody dávají geotermálním elektrárnám šanci stát se významnou alternativou k současným elektrárnám v České republice a stát se velkým favoritem na výrobu energie v příštích desetiletích. Jedná se o dostupný a bezpečný způsob, jak zajisit obcím energetickou soběstačnost a vyhnout se riziku tzv. blackoutů (výpadků distribuční sítě).

 

Doba využitelnosti geotermální energie

 

Geotermální energie se řadí k alternativním zdrojům energie, ne však k nevyčerpatelným. Jedná se o částečně obnovitelný zdroj tepla získaný z hlubinných zemských vrtů. Předpokládá se, že životnost tepla využitelného k výrobě elektřiny je mezi 20 až 30 lety. Pro vytápění je tato doba delší, jelikož není potřeba tak vysokých teplot a množství čerpané geotermální vody je možné snížit. Je tak možné využívat elektrárnu ještě velmi dlouho poté, co již nevyrábí elektřinu. To je další velkou výhodou v porovnání s elektrárnami, které pracují se zdroji neobnovitelnými. Po nějaké době lze opět počítat s obnovením výroby elektřiny, poté co se příslušná část podzemí opět ohřeje.

 

Způsob získávání geotermální energie

 

Geotermální energie je ze země získávána čerpáním přirozeného tepla z hlubinných vrtů. Geotermální elektrárna funguje na principu dvou tepelných výměníků, z nichž jeden je pod zemí, v hloubce cca 3 - 5 km (tj. hluboko pod úrovní podzemních vod). Zde se voda vháněná do vrtu přirozeně ohřívá a čerpá na povrch, kde je její energie následně využita k pohonu turbíny. Ochlazená voda se opět vhání do podzemí, jde tedy o uzavřený bezodpadový cyklus. Elektrárna tak svým provozem nezanechává žádnou ekologickou stopu. (to se týkalo vody z výplachu při vrtání)

 

Kde lze vybudovat geotermální elektrárnu?

Geotermální elektrárny je možné provozovat v nezastavěných i přímo v zastavěných oblastech podobně jako jiné elektrárny, například vodní nebo větrné. V České republice je mnoho oblastí vhodných k využití geotermální energie. Věříme, že v budoucnosti bude elektřina vyrobená z geotermální energie sloužit mnoha českým městům a obcím.

 

 

Využití geotermální energie: záznam přednášky Mgr. Leo Eisnera, Ph.D.

 

V rámci Týdne vědy a techniky, pořádaném Akademií věd České republiky, přednášel přední odborník s mimořádnou vědeckou reputací doma i v zahraničí, Mgr. Leo Eisner, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. S laskavým svolením autora i AV ČR sdílíme záznam přednášky.