obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Vědecký článek o příčinách sesuvů půdy v ČecháchAktuality:

Obyvatelé lokalit, kde se plánuje využívat geotermální energie, se občas ptají, jestli iniciace podzemního výměníku nemůže mít vliv na stabilitu svahů v okolí. Vědecký článek Mgr. Leo Eisnera, Ph.D., a Bc. Radoslava Jeníčka, otištěný v časopise Vesmír, ukazuje, že nemůže.

 

Na základě detailního rozboru docházejí k závěru, že:

 

"Ze všech dostupných informací jednoznačně vyplývá, že sesuvy v České republice jsou způsobeny téměř výhradně klimatickými jevy, které jsou zároveň jejich hlavními aktivátory. Přírodní zemětřesení v západních Čechách mají intenzitu na povrchu převyšující předpokládanou intenzitu indukovaných jevů spojených s budováním/provozem geotermálních elektráren. Navíc současná technologie umožňuje zabránit indukování zemětřesení, jejichž intenzita by na povrchu překračovala předem dohodnutou bezpečnostní normu. Neexistuje tedy vědecký argument, který by indikoval, že indukovaná zemětřesení nepřevyšující intenzitu IV, by mohla způsobit svahové nestability v České republice."

 

Plné znění s laskavým svolením autorů přikládáme. 

 

 

K článku byla v následujícím vydání otištěna polemika, Mgr. Leo Eisner, Ph.D., v ní své závěry obhájil.